نام محصولطول(cm)عرض(cm)ارتفاع(cm)
مخزن 100 لیتری افقی725356
مخزن 200 لیتری افقی955764
مخزن 250 لیتری افقی1026267
مخزن 300 لیتری افقی1056570
مخزن 350 لیتری افقی1156873
مخزن 400 لیتری افقی1207077
مخزن 500 لیتری افقی1347784
مخزن 600 لیتری افقی1378087
مخزن 800 لیتری افقی1578795
مخزن 1000 لیتری افقی16497103
مخزن 1500 لیتری افقی196110114
مخزن 2000 لیتری افقی200125130
مخزن 2500 لیتری افقی217135138
مخزن 3000 لیتری افقی235139147
مخزن 4000 لیتری افقی246160161
مخزن 5000 لیتری افقی266167172
مخزن 6000 لیتری افقی275180180
مخزن 8000 لیتری افقی314198204
مخزن 10000 لیتری افقی345207216
مخزن 15000 لیتری افقی398238242
نام محصولقطر(cm)ارتفاع(cm)
مخزن 55 لیتری منشوری3661
مخزن 100 لیتری عمودی4672
مخزن 150 لیتری عمودی5677
مخزن 200 لیتری کلر زن5891
مخزن 200 لیتری عمودی6090
مخزن 220 لیتری عمودی5897
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه70100
مخزن 300 لیتری عمودی بلند57143
مخزن 400 لیتری عمودی بلند62165
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه80120
مخزن 500 لیتری عمودی بلند64172
مخزن 750 لیتری عمودی کوتاه90136
مخزن 750 لیتری عمودی بلند75205
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه117117
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند82217
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند99215
مخزن 1500 لیتری عمودی کوتاه114172
مخزن 1800 لیتری عمودی110217
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه165130
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند114215
مخزن 2000 لیتری عمودی متوسط130176
مخزن 2500 لیتری عمودی140190
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه175154
مخزن 3000 لیتری عمودی متوسط152200
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند132256
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه170205
مخزن 4000 لیتری عمودی متوسط157226
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه220170
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند176240
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه220200
مخزن 6000 لیتری عمودی بلند190255
مخزن 8000 لیتری عمودی210280
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه239248
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند210323
مخزن 14000 لیتری عمودی267282
مخزن 15000 لیتری عمودی252332
مخزن 20000 لیتری عمودی کوتاه310305
مخزن 20000 لیتری عمودی بلند260415
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن 500 لیتری زیرپله9281123
مخزن 800 لیتری زیرپله10694146
مخزن 1000 لیتری زیرپله110101157
مخزن 1000 لیتری زیرپله مکعب10784166
مخزن 1500 لیتری زیرپله135105186
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن 100 لیتری آسان رو مکعب424283
مخزن 150 لیتری آسان رو مکعب494983
مخزن 200 لیتری آسان رو مکعب954167
مخزن آب 300 لیتری آسان رو مکعبی1295656
مخزن آب 500 لیتری آسان رو مکعب6060175
مخزن آب 500 لیتری آسان رو افقی9859129
مخزن آب 500 لیتری آسان رو گرد12050129
مخزن 1000 لیتری آسان رو مکعب17560140
مخزن 1000 لیتری آسان رو گرد14562164
مخزن 2000 لیتری آسان رو گرد19564233
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن 100 لیتری مکعبی434577
مخزن 200 لیتری مکعبی4460110
مخزن آب 300 لیتری مکعبی4865122
مخزن 500 لیتری مکعبی 5779145
مخزن 1000 لیتری مکعبی 6996179
مخزن آب 1500 لیتری مکعبی78110208
مخزن 2000 لیتری مکعبی82120229
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 500 لیتری بیضی6790125
مخزن 1000 لیتری بیضی78120163
مخزن 1500 لیتری بیضی87133185
مخزن 2000 لیتری بیضی97136220
مخزن 3000 لیتری بیضی113158257
مخزن آب 5000 لیتری بیضی137197294
نام محصولقطر (cm)ارتفاع کل (cm)ارتفاع قیف (cm)
مخزن آب 250 لیتری قیفی6510523
مخزن آب 500 لیتری قیفی8512432
مخزن 1000 لیتری قیفی10916741
مخزن 2000 لیتری قیفی14519660
مخزن 3000 لیتری قیفی15523068
مخزن 5000 لیتری قیفی17529080
مخزن 10000 لیتری قیفی21534560
نام محصولارتفاع (cm)عرض (cm)طول(cm)عرض پایینارتفاع گلگیرعرض گلگیر
مخزن 2000 لیتری نیسانی119157179982929
مخزن 2500 لیتری نیسانی105156270 962930
نام محصول ارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 100 لیتری آسان رو مکعب834242
مخزن آب 100 لیتری مکعبی434577
مخزن آب 100 لیتری عمودی7246*
مخزن آب 100 لیتری افقی565372
نام محصولارتفاع کل (cm)قطر (cm)
مخزن آب 14000 لیتری عمودی282267
نام محصولارتفاع کل (cm)قطر (cm)
مخزن آب 1800 لیتری عمودی217110
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 600 لیتری افقی8780137
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 350 لیتری افقی7368115
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)
مخزن آب 220 لیتری عمودی9758
نام محصولارتفاع کل (cm)قطر (cm)
مخزن آب 55 لیتری منشوری6136
نام محصولارتفاع کل (cm)قطر (cm)
مخزن آب 20000 لیتری عمودی بلند415260
مخزن آب 20000 لیتری عمودی کوتاه305310
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 15000 لیتری عمودی332252*
مخزن آب 15000 لیتری افقی242238398
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 10000 لیتری قیفی345215*
مخزن آب 10000 لیتری عمودی بلند323210*
مخزن آب 10000 لیتری عمودی کوتاه248239*
مخزن آب 10000 لیتری افقی216207345
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 8000 لیتری عمودی280210*
مخزن آب 8000 لیتری افقی204198314
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 6000 لیتری عمودی کوتاه200220*
مخزن آب 6000 لیتری عمودی بلند255190*
مخزن آب 6000 لیتری افقی180180275
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 5000 لیتری قیفی290175*
مخزن آب 5000 لیتری بیضی 137197294
مخزن آب 5000 لیتری عمودی بلند240176*
مخزن آب 5000 لیتری عمودی کوتاه170220*
مخزن آب 5000 لیتری افقی172167266
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 4000 لیتری عمودی کوتاه205170*
مخزن آب 4000 لیتری عمودی متوسط226157*
مخزن آب 4000 لیتری افقی161160246
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 3000 لیتری عمودی بلند256132*
مخزن آب 3000 لیتری قیفی230155*
مخزن آب 3000 لیتری بیضی113158257
مخزن آب 3000 لیتری عمودی کوتاه154175*
مخزن آب 3000 لیتری عمودی متوسط200152*
مخزن آب 3000 لیتری افقی147139235
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 2500 لیتری عمودی190140*
مخزن آب 2500 لیتری نیسانی105156270
مخزن آب 2500 لیتری افقی138135217
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 2000 لیتری عمودی متوسط176130*
مخزن آب 2000 لیتری مکعبی82120229
مخزن آب 2000 لیتری نیسانی119157179
مخزن آب 2000 لیتری قیفی196145*
مخزن آب 2000 لیتری بیضی97136220
مخزن آب 2000 لیتری آسان رو گرد19564233
مخزن آب 2000 لیتری عمودی کوتاه130165*
مخزن آب 2000 لیتری عمودی بلند215114*
مخزن آب 2000 لیتری افقی130125200
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 1500 لیتری بیضی87133185
مخزن آب 1500 لیتری مکعبی78110208
مخزن آب 1500 لیتری زیرپله135100186
مخزن آب 1500 لیتری عمودی کوتاه172114*
مخزن آب 1500 لیتری عمودی بلند21599*
مخزن آب 1500 لیتری افقی114110196
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 1000 لیتری قیفی167109*
مخزن آب 1000 لیتری بیضی87120163
مخزن آب 1000 لیتری مکعبی6996179
مخزن آب 1000 لیتری آسان رو گرد14562164
مخزن آب 1000 لیتری آسان رو مکعب17560140
مخزن آب 1000 لیتری زیرپله108101157
مخزن آب 1000 لیتری زیرپله مکعب10784166
مخزن آب 1000 لیتری عمودی کوتاه140103*
مخزن آب 1000 لیتری عمودی بلند21782*
مخزن آب 1000 لیتری افقی10397164
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 800 لیتری زیرپله10694146
مخزن آب 800 لیتری افقی9587157
نام محصولارتفاع کل (cm)قطر (cm)
مخزن آب 750 لیتری عمودی بلند20575
مخزن آب 750 لیتری عمودی کوتاه13690
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 500 لیتری آسان رو گرد12050129
مخزن آب 500 لیتری بیضی6790125
مخزن آب 500 لیتری قیفی12485*
مخزن آب 500 لیتری مکعبی5779145
مخزن آب 500 لیتری آسان رو افقی9859129
مخزن آب 500 لیتری آسان رو مکعب1756060
مخزن آب 500 لیتری زیرپله9281123
مخزن آب 500 لیتری عمودی بلند17264*
مخزن آب 500 لیتری عمودی کوتاه12080*
مخزن آب 500 لیتری افقی8477134
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 400 لیتری عمودی بلند 16562*
مخزن آب 400 لیتری افقی 7770120
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 300 لیتری آسان رو مکعبی1295656
مخزن آب 300 لیتری مکعبی4865122
مخزن آب 300 لیتری عمودی کوتاه 10070*
مخزن آب 300 لیتری عمودی بلند14357*
مخزن آب 300 لیتری افقی7065105
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 250 لیتری قیفی 10565*
مخزن آب 250 لیتری افقی6762102
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 200 لیتری کلر زن 9158*
مخزن آب 200 لیتری مکعبی 44 60 110
مخزن آب 200 لیتری آسان رو مکعب 954267
مخزن آب 200 لیتری عمودی9060*
مخزن آب 200 لیتری افقی645795
نام محصولارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)
مخزن آب 150 لیتری آسان رو مکعب 834949
مخزن آب 150 لیتری عمودی7756*
نام محصول ارتفاع کل (cm)عرض کل (cm)طول (cm)ویدیو محصول
مخزن آب 100 لیتری آسان رو مکعب834242
مخزن آب 100 لیتری مکعبی434577
مخزن آب 100 لیتری عمودی7246*ویدیو
مخزن آب 100 لیتری افقی565372